Europa po 1945 r.

dział: Państwo

Po zakończeniu II wojny światowej na mapie Europy pojawiły się następujące nowe państwa:

  • 20 IX 1949 r. – Republika Federalna Niemiec (RFN)
  • 7 X 1949 r. –Niemiecka Republika Demokratycznej (NRD)
  • 1960 r. – Cypr

Europa po 1945 r. została podzielona, zgodnie z określeniem W. Churchilla „żelazną kurtyną”. Na wschód od tej linii podziału zapanował system komunistyczny. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich zajął część ziem wschodnich Rzeczypospolitej, jeszcze w czasie ofensywy na froncie wschodnim. Ziemie republik nadbałtyckich, Ukrainy i Białorusi znalazły się granicach państwa sowieckiego. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej, w których władzę przejęli komuniści, stworzyły wraz z ZSRR tzw. blok wschodni. W jego skład weszły następujące państwa: ZSRR, Polska Rzeczypospolita Ludowa, Czechosłowacja, Rumunia, Bułgaria, Jugosławia, Albania, NRD, Węgry.

 

Na zachód od linii „żelaznej kurtyny” w krajach Europy zachodniej rozwijała się demokracja. Państwa alianckie wzięły pod swoją opiekę pokonane w czasie II wojny światowej Niemcy. Po 1945 r. dokonano podziały Niemiec pomiędzy ZSRR, Wielką Brytanię, Francję i USA. Były to tzw. strefy okupacyjne. Z trzech stref okupacyjnych: francuskiej, amerykańskiej i angielskiej w 1949 r. powstało nowe państwo niemieckie – Republika Federalna Niemiec. Natomiast ZSRR utworzył zależą od siebie, komunistyczną – Niemiecką Republikę Federalną. Taki podział Europy utrzymał się aż do końca lat 80-tych XX wieku.

 

Zmiany terytorialne w Europie w XX wieku