Zaimki osobowe podmiotowe stawiamy w  miejscu podmiotu zdania (przed czasownikiem):

He writes books. - On pisze książki.

I don’t like when you go out late- Ja nie lubię kiedy wy wychodzicie poźno.

 

 • My brother - He
 • My sister - she
 • My friends - they, etc.

UWAGA!!! Do przedmiotów i zwierząt używamy zaimka ,it’:

 • My dog eats everything. It eats everything. - Mój pies je wszystko. On je wszystko.
 • Po polsku o psie powiemy ,on’, w języku angielskim użyjemy odpowiednika zaimka ,to’.

 

Również o dziecku, którego płci nie znamy powiemy ,it’:

 • Why is this baby crying so much? Why is it crying so much? - Dlaczego to dziecko tak płacze? Dlaczego ono tak płacze?

 

Zaimki osobowe dopełnieniowe stawiamy w  miejscu dopełnienia zdania (po czasowniku):

 • She writes them. - Ona je pisze.
 • Give it to your sister. - Daj to swojej siostrze.

Również po przyimku (to, with, from, etc.):

 • Stop laughing at me! - Przestań się śmiać ze mnie!
 • Tim always listens to his parents. Tim always listens to them. - Tim zawsze słucha swoich rodziców. Tim zawsze słucha ich.
 • Take off your coat. Take it off. - Ściągnij płaszcz. Ściagnij go.

 

Przymiotniki dzierżawcze stawiamy przed rzeczownikiem, mówiąc do kogo dana rzecz należy:

 • There are twenty-five students in my class. - W mojej klasie jest 25 uczniów.
 • Our car’s so dirty. - Nasze auto jest takie brudne.
 • My girlfriend’s car. Her car. - Mojej dziewczyny auto. Jej auto.
 • Her friend’s and her teacher. Their teacher. - Jej przyjaciela i jej nauczyciel. Ich nauczyciel.

 

Zaimki dzierżawcze stawiamy w miejsce przymiotnika dzierżawczego i określanego przez niego rzeczownika:

 • Is it your coat? Is it yours? - Czy to twój płaszcz? Czy to twoje?
 • Give this book to me. It’s mine! - Dawaj to mi. To moje!

 

Zaimki emfatyczne i zwrotne stosujemy jeśli czynność wyrażona czasownikiem dotyczy podmiotu.

Porównaj

 • Suzy looked at him. - Suzy spojrzała na niego. (podmiot i dopełnienie to dwie rózne osoby)
 • Suzy looked at herself i n the mirror. - Suzy spojrzała na siebie w lustrze. (czynność wyrazona czasownikiem – patrzenie - dotyczy podmiotu – musimy użyć zaimka zwrotnego)

Te zaimki zastosujemy również kiedy chcemy podkreślić, że coś zostało zrobione całkowicie przez podmiot:

 • I’ve painted the bedroom myself. - Sam pomalowałem pokój.
 • Your son did the whole homework himself. - Twój syn sam zrobił całą prace domową.

 

Zaimki względne stosujemy w zdaniach przydawkowych. Zdania przydawkowe podają dodatkową informację o osobach i rzeczach, o których mówiliśmy wcześniej:

 • Where – stosujemy, gdy mówimy o miejscach;
 • The place where I was born. - Miejsce, gdzie się urodziłam.
 • Which/that – gdy mówimy o rzeczach;
 • The TV set, which/that I bought yesterday, was very expensive. - Telewizor, który wczoraj kupiłam, był bardzo drogi.
 • Whose – gdy mówimy o przynależności;
 • My neighbour, whose car crashed, has moved out. - Mój sąsiad, którego auto sie rozbiło, wyprowadził się.
 • Who/that – gdy mówimy o osobach;
 • That’s the girl who/that won the race. - To dziewczyna, która wygrała wyścig.
 • That – gdy mówimy o zwierzętach;
 • The animals

 

 

 


 

Zaimek względny możemy opuścić, kiedy w zdaniu przydawkowym, po zaimku występuje podmiot (rzeczownik), nie orzeczenie (czasownik):

 • The boy (who) she loves. - Chłopiec, którego ona kocha. (po przyimku występuje podmiot she więc ‘who’ możemy pominąć)
 • I’ve lost the ring which/that Tom gave me. - Zgubiłam pierścionek, który Tom mi dałeś. (po przyimku pojawia się podmiot ‘Tom’ , więc ‘which/that’ możemy opuścić)

 

Zaimki wskazujące

 

 

 


 • THIS – określa rzeczownik w liczbie pojedynczej, które znajdują się blisko od mówiącego:
 • This cat is so fat! - Ten kot jest taki gruby!
 • THAT - określa rzeczownik w liczbie pojedynczej, które znajdują się daleko od mówiącego:
 • Look at that girl over there! - Spójrz na tamta dziewczynę tam!
 • THESE - określa rzeczownik w liczbie mnogiej, które znajdują się blisko od mówiącego:
 • Give me these magazines. - Daj mi te magazyny.
 • THOSE - określa rzeczownik w liczbie mnogiej, które znajdują się daleko od mówiącego:
 • I don’t like all those stupid teachers. - Nie lubię wszystkich tamtych nauczycieli.
THIS/THAT/THESE/THOSE mogą również występować samodzielnie zastępując rzeczownik, a nie określając go:
 • I think this (chocolate cake) is delicious. - Uważam, że to (ciasto czekoladowe) jest pyszne.
 • That (clothes shop) is her favourite. - Tamten (sklep odzieżowy) to jej ulubiony.
 • He hates these (books about history). àOn nie cierpię tych (książek o historii).
 • I don’t know those (the people over there). –Nie znam tamtych (tych ludzi tam).

 

Zaimki nieokreślone – zastępują w zdaniu rzeczownik.

Neither of  - żaden z dwóch

 • I have two sons but neither of them took after me. - Mam dwóch synów, ale żaden z ich nie jest do mnie podobny.

None of – żaden z większej ilości niż dwóch

 • I’ve got many books but in none of them I found the needed information. -Mam wiele książek, ale w żadnej nie znalazłem potrzebne informacje

No – żaden; po tym zaimku występuje rzeczownik:

 • There were no cars in the street. - Na ulicy nie było samochodów

Everybody/Everyone   wszyscy, każdy;  jest to zaimek, po którym stawiamy czasownik w 3 osobie l.poj:

 • Everybody  should have a hobby. - Każdy powinien mieć hobby.

Each of us/you etc. – każdy z nas, was itd.

 • Each of them had a computer. - Każdy z nich miał komputer

Anybody – ktoś, ktokolwiek (stosujemy tylko w pytaniach i przeczeniach)

 • Hello, is there anybody home? –Halo, jest ktoś w domu?

Somebody – ktoś (tylko w twierdzeniach)

 • Somebody has stolen the rubin! –Ktos ukradł rubin!

Nobody – nikt; po tym zaimku nie występuje już przeczenie

 • Nobody was Home. –nikogo nie było w domu

 

Zaimki wzajemne

 

Each other – siebie nawzajem, gdy mówimy o dwóch osobach.

 

One another - siebie nawzajem, ale gdy mówimy o większej ilości osób.

 • Tom and Betsy don’t like each other. –Tom i Betsy nie lubia się (siebie nawzajem – dwie osoby)
 • All neighbours in the block visit one another. –Wszystkie sąsiadki w bloku odwiedzaja się (siebie nawzajem, tutaj mówimy o większej ilości osób)

 

Zaimki pytające stawiamy w pytaniach:

When – kiedy (stosujemy pytając o czas)

 • When will you come? –Kiedy przyjdziesz?

Who – kto (do ludzi)

 • Who has eaten my sandwich? –Kto zjazdł moją kanapkę?

Where – gdzie (do miejsc)

 • Where is she going? –Gdzie ona idzie?

Why – dlaczego

 • Why don’t you want to go at the seaside? –Dlaczego nie chcesz jechać nad morze?

What – co, które – z większej ilości (do przedmiotów, sytuacji)

 • What did you do yesterday? –Co robiłeś wczoraj?

Which - co, które – z mniejszej, ograniczonej ilości (do przedmiotów, sytuacji)

 • Which do you prefer: living in the country Or city? –Co wolisz: żyć na wsi czy miejście?

How – ile, jak (do ilości i sposobu)

 • How much water do you drink a Day? –ile wody dziennie pijesz?
 • How did you get here? –Jak sie tu dostałeś?
Zaimek