Third conditional - Trzeci tryb warunkowy

  • Zastosowanie

III  trybu warunkowego stosujemy mówiąc o nierealnych sytuacjach w przeszłości, o sytuacjach, które nie zdarzyły się w przeszłości. Często trzeci okres warunkowy używany jest do wyrażenia krytyki lub żalu. W języku polskim stosujemy tryb przypuszczający, podkreślając czasem dodatkowo fakt przeszłości (np. byłbym napisał).

  • Wzór zdania

 

If + Podmiot + Past Perfect + Podmiot + would + Perfect Infinitive

 

If I had prepared that yesterday morning, I would have had more time in the evening – Gdybym przygotowała to wczoraj rano, miałabym więcej czasu wieczorem (ale tak się nie stało).

 

lub

 

Podmiot + would + Perfect Infinitive + If + Podmiot + Past Perfect

 

I would have had more time in the evening if I had prepared that yesterday morning. – Miałabym więcej czasu wieczorem, gdybym przygotowała to wczoraj rano (ale tak się nie stało).

 

 

Would możemy zastąpić  could, might, should

 

I could /might have gone to London many years ago if I had had a passport – Mógłbym pojechałbym do Londynu wiele lat temu, gdybym miał paszport.

 

 

You should have apologised to her if you had insulted her. – Powinieneś był ją przeprosić jeśli ją obraziłeś.

 

  • Pytania tworzymy zawsze w zdaniu nadrzędnym, przez inwersję:

 

Would I have had more time in the evening if I had prepared that yesterday morning?  Czy miałabym więcej czasu wieczorem, gdybym przygotowała to wczoraj rano.

 

If I had prepared that yesterday morning, would I have had more time in the evening?  Gdybym przygotowała to wczoraj rano, czy miałabym więcej czasu wieczorem?

 

 

  • Przeczenia możemy tworzyć zarówno w zdaniu nadrzędnym jak i podrzędnym w zależności od kontekstu, tak jak tworzymy przeczenia w danym czasie i z czasownikiem modalnym.

 

I would not (wouldn't) have had more  time in the evening if I had prepared that yesterday morning. – Nie miałabym więcej czasu wieczorem, gdybym przygotowała to wczoraj rano.

 

I would have had more time in the evening if I had not (hadn't) had so much work – Miałbym więcej czasu wieczorem, gdybym nie miał tyle pracy.

 

  • Przykłady

If you had called me, I would have come. - Gdybyś zadzwonił, przyszedłbym.

 

If I had known about your problems, I would have helped you.  - Gdybym wiedziała o twoich problemach, pomogłabym ci.

 

If I hadn't run so fast, I would have missed the bus. - Gdybym nie biegła tak szybko, spóźniłabym się na autobus.

 

They would have bought that new car if they had had the money. - Kupiliby samochód, gdyby mieli pieniądze.

 

If we hadn't gone for a walk, we wouldn't have met him.  - Gdybyśmy nie poszli na spacer, nie spotkalibyśmy go.

 

If you had given the book to me, I would have remembered it.  - Gdybyś dała mi książkę, pamiętałbym.

 

My child would have gone to bed earlier if you f hadn't arrived .- Moje dziecko poszłoby spać wcześniej, gdybyś nie przyjechał.

 

What would you have done if she hadn't answer the phone? - Co byś zrobił, gdyby nie odebrała telefonu?

 

Unless they had sold the house, they wouldn't have so much money. - Gdyby nie sprzedali domu, nie mieliby tyle pieniędzy.

 

Where would she have lived if their parents had died five years ago? - Gdzie ona mieszkałaby, gdyby jej rodzice zmarli pięć lat temu?

 

Third conditional - Trzeci tryb warunkowy