Question tags

WYRAŻENIA TYPU PRAWDA?/NIEPRAWDAŻ? (QUESTION TAGS)

 

Wyrażenia typu question tags występują bardzo często w języku angielskim. Są to mini pytania zadane na końcu zdania. Mogą one spełniać różne funkcje, na które ogromny wpływ ma intonacja:

 • rosnąca na końcu – nie jesteśmy pewni tego, co mówi rozmówca i oczekujemy od niego potwierdzenia bądź zaprzeczenia
 • malejąca na końcu – jesteśmy pewni tego, co mówi rozmówca, ale oczekujemy potwierdzenia 

Do tworzenia question tags używa się czasowników posiłkowych (auxiliary verbs) odpowiednich dla danego czasu, tj. do, did, have, had; czasowników be i will oraz czasowników modalnych (modal verbs).

 

Oprócz zachowania odpowiedniego czasu należy pamiętać, że: 

 • JEŚLI ZDANIE GŁÓWNE JEST TWIERDZENIEM TO QUESTION TAG WYSTEPUJE W FORMIE PRZECZENIA
 • JEŚLI ZDANIE GŁÓWNE JEST PRZECZNIEM TO QUESTION TAG WYSTĘPUJE W FORMIE TWIERDZĄCEJ

Np.:

 • The girls are playing football, aren’t they? (Dziewczyny grają w piłkę, nieprawdaż)
 • He isn’t at school, is he? (Jego nie ma w szkole, prawda?)
 • They went to church, didn’t they? (Oni poszli do kościoła, prawda?)
 • My parents didn’t buy this house, did they? (Moi rodzice nie kupili tego domu, prawda?)
 • My brother has been to England, hasn’t he? (Mój brat nie był w Anglii, prawda?)
 • You haven’t been eating that cake, have you? (Nie jadałeś tego tortu, prawda?)
 • My boss will arrive here next week, won’t he? (Mój szef przyjedzie w przyszłym tygodniu, prawda?)
 • Sara and Peter won’t be here tomorrow, will they? (Sary i Petera nie będzie tu jutro, prawda?)

 

! Istnieje wiele konstrukcji, do których question tags tworzy się nieregularnie, np.:

 • I am..., aren’t I? (Ja jestem …, prawda?)
 • Sit down, will you? (Usiądź, dobrze?)
 • Don’t open the window, will you? (Nie otwieraj okna, dobrze?)
 • Do try this steak, won’t you? (Ależ spróbuj tego steku, dobrze?)
 • Let’s go to the cinema, shall we? (Chodźmy do kina, dobrze?)
 • Shut up, can’t you? (Zamknij się, dobrze?)
Zaimki nobody i no one, traktowane są jak they, stąd:
 • No one visited her, did they? (Nikt jej nie odwiedził, nieprawdaż?)
Zaimek nothing, traktowany jest jak it, stąd:
 • Nothing happened, did it? (Nic się nie wydarzyło, prawda?)
Question tags