Społeczeństwo - informacje wstępne

Definicja

Według rozumienia potocznego społeczeństwo jest to zbiorowość ludzka, zamieszkująca określony teren, posiadająca wiele wspólnych cech.

 

Według encyklopedii powszechnej PWN:

Termin społeczeństwo używany w publicystyce i mowie potocznej najczęściej w znaczeniu ogółu mieszkańców danego kraju lub jego wyróżnionego obszaru.

 

Socjologowie zaś określają społeczeństwo jako:

pewną samowystarczalną formę życia zbiorowego ludzi, będącą historycznie ukształtowanym kompleksem zbiorowości i grup społecznych, połączonych przez wspólne terytorium, instytucje, formy działania i wartości kulturowe. Charakterystyczne dla członków takiego społeczeństwa jest poczucie odrębności w stosunku do innych zbiorowości.

 

Wyróżnimy następujące elementy podstawowe społeczeństw:

  • niezależne od nich warunki bytowe określające cechy np. terytorium
  • odrębna kultura
  • określona struktura
  • trwała odrębność od innych zbiorowości
  • podobieństwo warunków życia
  • ustalony sposób komunikacji
Społeczeństwo - informacje wstępne