Samorząd wojewódzki

dział: Ustrój

W przypadku samorządu wojewódzkiego występuje pewna odrębność w stosunku do samorządu gminnego i powiatowego. Na terenie województwa działają nie tylko organu samorządu terytorialnego, ale także i administracji rządowej (wojewoda). Działania samorządu wojewódzkiego nie mogą naruszać samodzielności samorządu powiatowego oraz gminnego. Ten samorząd koncentruje się bardziej na zadaniach o znaczeniu regionalnym.

 

Organy samorządu wojewódzkiego:

 

 • Sejmik Województwa – jest to organ o charakterze kontrolnym i stanowiącym; składa się z radnych wybranych w wyborach bezpośrednich; ich kadencja trwa 4 lata; sejmik działa w formie uchwał, przyjmując m. in. akty miejscowego prawa, ustalając strategię rozwoju dla województw czy też jego budżet; działając jako organ kontrolny Sejmik zajmuje się kontrolą zarządu województwa z wykonania budżetu; pracami Sejmiku kieruje przewodniczący Sejmiku Województwa oraz jego zastępcy; pełnionej funkcji nie mogą łączyć z członkostwem w Zarządzie Województwa; Sejmik obraduje na sesjach;
 • Zarząd Województwa – jest to kolegialny organ, składający się z 5 osób; tworzą go Marszałek Województwa (jego przewodniczący), wiceprzewodniczący oraz członkowie; do zadań Zarządu należy wykonanie budżetu województwa, gospodarowanie jego mieniem czy przygotowanie strategii rozwoju województwa;
 • Rolę organu pomocniczego dla Zarządu Województwa pełni Urząd Marszałkowski.

Zadania samorządu wojewódzkiego: 

 • nadzór nad szkołami wyższymi, oraz średnimi o regionalnym znaczeniu
 • opieka nad muzeami, bibliotekami oraz teatrami
 • nadzór nad specjalistycznymi szpitalami
 • prowadzenie pomocy społecznej o regionalnym zasięgu
 • ochrona środowiska
 • organizacja masowej komunikacji na terenie województwa
 • dbanie o wojewódzkie drogi
 • ochrona porządku i dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców.

 

Na terenie województwa działa także administracja rządowa. Przedstawicielem rządu na terenie województwa jest – wojewoda. Powołuje go premier na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do jego kompetencji należą wszystkie sprawy z zakresu rządowej administracji na obszarze województwa. Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością organów samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich w zakresie legalności, celowości rzetelności oraz gospodarności podejmowanych działań. W zakresie poprawności prowadzonej polityki finansowej nadzór nad jednostkami samorządowymi stanowi – regionalna izba obrachunkowa.

 

Władza samorządowa