Prawo wyborcze

dział: Polityka

Zasady prawa wyborczego dzielą się na: zasady ogólne i szczegółowe. Do zasad ogólny prawa wyborczego zaliczamy:

  • powszechność wyborów
  • równość
  • bezpośredniość
  • tajność

 

Aby wybory i ich wynik mogły zostać uznane za zgodne ze standardami demokratycznymi te cztery zasady muszą być zawsze spełnione.

 

Zasada powszechności wyborów mówi nam o tym, że każdy obywatel posiadający czynne prawo wyborcze (ukończone 18 lat) ma prawo do udziału w wyborach. Jedynie prawomocnym wyrokiem sądu obywatel może być pozbawiony tego prawa.

 

Zasada równości wyborów oznacza, iż każdy oddany głos ma równą wartość, a więc jest równy głosowi oddanemu przez innego wyborcę. Liczba głosów przysługujących obywatelom jest równa (nie tylko pod względem formalnym, ale także i pod względem siły danego głosu).

 

Zasada bezpośredniości głosowania oznacza, że wyborca bezpośrednio oddaje swój głos na wybranego przez siebie kandydata. Nie ma więc żadnych ogniw pośrednich.

 

Wybory powinny odbywać się w odpowiednich warunkach, aby zapewnić wyborcom możliwość anonimowego oddania głosów. O tym mówi zasada tajności głosowania.
Prawo wyborcze