Mniejszości etniczne

Mniejszością etniczną jest grupa, która spełnia następujące warunki:

 

  • jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej;
  • w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją;
  • dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji;
  • ma świadomość własnej historycznej wspólnoty etnicznej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę;
  • jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat;
  • nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.

 

 

Mniejszości etniczne w Polsce to: mniejszość karaimska, łemkowska, romska i tatarska. Ogółem stanowią 1,5% obywateli polskich.

 

Zgodnie z przytoczoną powyżej ustawą władza polska ma zobowiązanie popierać rozwój mniejszości i chronić ją przed dyskryminacją oraz asymilacją.

 

Mniejszości mogą używać swojego języka w pisowni nazwisk i imion, w życiu publicznym i prywatnym. Istnieją gminy, w których można posługiwać się językiem mniejszości pod warunkiem, że jest ich nie mniej niż 20%.

 

Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku zawiera zapis:

1. Rzeczypospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.

 

2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
  • Mniejszości narodowe
  • Mniejszości etniczne