Kultura

Pojęcie:

Kultura jest pojęciem wieloznacznym. Sam wyraz wywodzi się z jęz łac. culturus agria (uprawa ziemi) cultura - dbanie kształcenie pielęgnowanie. Najprościej zdefiniować kulturę jako wytwór myśli i działalności człowieka lub jako całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości przekazywanego z pokolenia na pokolenie.

 

Typy kultury:

Typy kultury mają charakter duchowy (symboliczny), materialny oraz społeczny (normatywny).

  • Kultura duchowa obejmuje wytwory niematerialne, nie mające zastosowania praktycznego np. wytwory sztuki, muzyki, literatury, filozofii, religii.
  • Kultura materialna obejmuje wytwory materialnej działalności człowieka np. architektura i wytwory codziennego użytku.
  • Kultura społeczna (normatywna) obejmuje zbiór norm i wzorców zachowań charakterystycznych dla danego społeczeństwa. Wzory zachowań rozumie się jako wszelkie reguły działalności człowieka w danej zbiorowości.

Rozróżniamy także kulturę elitarna i masową oraz alternatywną (jest wynikiem sprzeciwu wobec tradycji). Zgodnie z przyjętą nazwą adresaci tych kultur różnią się zajmowaną pozycją w społeczeństwie.

 

Kultura