Konstytucja III RP

dział: Prawo

Obecnie obowiązującą Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej uchwalono 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe. Konstytucja została zatwierdzona w ogólnonarodowym referendum w dn. 25 maja 1997 roku. Ogłoszono ją w Dzienniku Ustaw z 1997 roku, nr 78. poz. 483. Weszła w życie z dniem 17 października 1997 roku.

 • Konstytucja zawiera preambułę z odniesieniem do Boga, oraz 13 różnych rozdziałów m.in.: Rzeczypospolita, wolność, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. itd.
 • Zgodnie z Konstytucją, Polska jest państwem o ustroju demokratycznym, jest republiką parlamentarną oparta na zasadach suwerenności władzy.
 • Według Konstytucji w Polsce istnieje trójpodział władzy. Władze ustawodawczą sprawuje Sejm i Senat a wykonawczą - prezydent, rząd i ministrowie. Władzę sądowniczą sprawują niezawisłe sądy i trybunały. Sejm wybierany jest na okres 4 lat.
 • Prezydent wybierany jest na pięcioletnią kadencję.
 • Rząd musi uzyskać zaufanie sejmu aby Prezydent mógł go desygnować.
 • Prezydent ma prawo veta wobec ustaw, może tez rozwiązać Parlament, w razie niezdolności zmiany rządu lub do uchwalenia na czas budżetu.
 • Rząd może być obalony przez Sejm jeśli jest konstruktywna większość głosów.
 • Konstytucja zawiera wskazania innych organów państwowych tj. Najwyższa Izba Kontroli, Trybunał Stanu,Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rada Polityki Pieniężnej, Rzecznik Praw dziecka.
 • Ustawa zasadnicza gwarantuje ochronę praw obywatelskich.
 • Ustawa zasadnicza gwarantuje ochronę praw człowieka.
 • Ustawa zasadnicza gwarantuje autonomię samorządów.

Zgodnie z Konstytucja jej zmiana może nastąpić w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i Senat.

Konstytucja