Doktryny społeczne i polityczne

dział: Polityka

Pod pojęciem doktryny politycznej rozumie się zbiór uszeregowanych poglądów na życie polityczne danego społeczeństwa. Porusza ona zagadnienia władzy i ustroju politycznego, ale również wskazuje drogi ich praktycznej realizacji. Każda doktryna wynika z ideologii. Z kolei uściśleniem doktryny jest program polityczny.

 

Jaki jest związek pomiędzy doktryną a ideologią? Można mówić o istnieniu wspólnych, identycznych wręcz wartości, tzw. idei naczelnej. Zadaniem doktryny będzie urzeczywistnienie idei, która jest zawarta w ideologii. Cechą doktryny będzie również to, iż nie koniecznie musi przedstawiać poglądy na całość, czyli na wszystkie elementy politycznego życia społeczeństwa.

 

Ważne jest, aby doktryna posiadała wyraźnie sprecyzowany problem władzy. Z tego też względu w doktrynie politycznej odnajdziemy takie zagadnienia jak problem państwa i prawa, czy opis organizacji politycznego życia danej zbiorowości.

 

Doktryna w odróżnieniu od ideologii będzie także zawierać pewne realia, np. konkretnego czasu czy przestrzeni, a więc będzie odnosiła się do konkretnego państwa czy też społeczeństwa.

Doktryny społeczne i polityczne