Motyw emigracji - Słowniczek pojęć

Banicja – (łac. bannitio, bannire skazać na wygnanie) kara polegająca na pozbawieniu winnego honoru i czci oraz wygnaniu go z ojczyzny

 

Nostalgia – (gr. nóstos 'powrót') tęsknota za krajem ojczystym

 

Uchodźca – 1. pot. osoba zmuszona do opuszczenia swego kraju; 2. termin używany w prawie międzynarodowym, definiowany przez Konwencję Genewską