Motyw apokalipsy - Słowniczek pojęć

Apokalipsa – księga(z reguły apokryficzna, wyjątkiem jest kanoniczna Apokalipsa św. Jana) zawierająca proroctwa dotyczące końca świata i spraw ostatecznych, nasycona symboliką.

 

Armaged(d)on – wojna, która ma przynieść ostateczne zwycięstwo sił dobra lub zła –etym. późn. łac z gr. Har Magedōn  ‘góra Megiddo’, gdzie ma rozegrać się ta ostateczna walka.

 

Eschatologia poglądy dotyczące końca świata i ostatecznego przeznaczenia człowieka; etym. – gr. éschatos ‘ostatni’.

 

Katastrofizm pesymizm, świadomość nieuchronności końca, zagłady, zwłaszcza w wymiarze ponadjednostkowym; etym. – gr. katastrophē ‘przewrót’.

Motyw apokalipsy
Nawiązania do utworów