Chłopi - Miejsce akcji

Miejscem akcji jest wieś Lipce, położona w zaborze rosyjskim, sąsiadująca z miejscowością Tymowa. Warto pamiętać, że Lipce istnieją w świecie rzeczywistym. Reymont, pełniąc funkcję dróżnika, pracował w okolicy wsi o tej właśnie nazwie, leżącej w pobliżu Skierniewic i Krosnowic. Prowadzone były badania, które miały jednoznacznie wskazać, czy Reymontowska wieś jest odwzorowaniem rzeczywistych Lipiec. W Wielkiej Encyklopedii Powszechnej znajduje się definicja potwierdzająca takie stanowisko. Zgoła odmienne zdanie ma Maria Rzewuska, która zbadała topografię Lipiec i innych wspomnianych w utworze wsi (23 nazw). Badaczka wykazała, że odległość pomiędzy Lipcami a innymi miejscowościami wynosi nawet 90 km. Zwróciła również uwagę na niekonsekwencje w obrębie topografii (np. kierunek drogi, raz prowadzi ona na wschód, innym razem na północ). Rzewuska wymienia kuźnię, domy, kościół, karczmę, tartak i zaznacza, że każda wieś posiada wspomniane budynki. Zatem Reymontowi nie zależało na odwzorowaniu jednej, konkretnej wsi. Istotne, w rozważaniach na temat przestrzeni, jest również wskazanie na mitologizację obrazu wsi, której obszar przypomina greckie państwo-miasto. Literackie Lipce są oddzielone naturalną granicą (las, pagórki) od reszty świata. Przeważająca część akcji rozgrywa się w obrębie tego zamkniętego, uporządkowanego i samoistnego świata. Warto zwrócić uwagę, że stanowi on swoistego rodzaju oazę dla mieszkającej w nim społeczności. Na początku powieści czytamy bowiem o Agacie, która udaje się w świat na żebry (sytuacja ją do tego zmusza). Pod koniec o Jagnie, która została wywieziona poza granicę wsi (kara). W utworze został wyodrębniony nie tylko teren Lipiec, dzięki czemu poznajemy wszystkie sfery życia chłopskiej społeczności (praca na roli, udział uroczystościach kościelnych), ale także dom Boryny, co pozwoliło nam bliżej poznać obszar bardziej intymny, tzn. rodzinnego życia. Należy również pamiętać, że mieszkańcy społeczności wychodzą poza obręb swojej „oazy”. Czytamy bowiem o jarmarku, sądzie, więzieniu. Biorąc pod uwagę dążenia do całościowego przedstawienia obrazu wsi, nie mogło zabraknąć tych ważnych zdarzeń z życia chłopów, które jednak odbywały się poza Lipcami. Warto także zastanowić się nad charakterem owych wypraw (pomijając jarmark, mają one konotację, wydźwięk negatywny).