Kazimierz Majdański

Kazimierz Majdański urodził się 1 marca 1916 roku w Małgowie (niedaleko Kalisza). Pochodził z rodziny chłopsko-robotniczej. Miał liczne rodzeństwo, w związku z czym, jak się często w takich sytuacjach zdarzało, rozpoczął karierę duchowną. Przed II wojną światową uczył się w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Jednak na początku wojny aresztowało go gestapo i kolejnych sześć lat spędził jako więzień hitlerowski. Przebywał w obozach w Sachsenhausen i w Dachau. Poza okropieństwem życia obozowego doświadczył przeprowadzania na nim eksperymentów paramedycznych. Przetrwał jednak wojnę i wkrótce po jej zakończeniu przyjął święcenia kapłańskie. Miało to miejsce w Paryżu. Następnie studiował na Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria). W 1947 roku uzyskał tam licencjat, a w dwa lata później doktorat z teologii. Od 1949 roku zajmował stanowisko wikariusza we Włocławku. W 1963 roku awansował na pomocniczego biskupa włocławskiego (nominacja z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego). Następnie wykładał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie jest to Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego), a w trzy lata po habilitacji (1972 rok) założył w niej Instytut Studiów nad Rodziną i został jego dyrektorem. W 1979 roku przeniesiono go na biskupstwo szczecińsko-kamieńskie, zaś w 1992 roku przeszedł na emeryturę i jednocześnie nadano mu tytuł arcybiskupa ad personam (czyli wyróżniający biskupa osobiście, bez powiązania go z konkretną diecezją). W roku 1982 Majdański uzyskał najwyższy w Polsce tytuł naukowy – profesora zwyczajnego.

Majdańskiego za pisarza sensu stricte niewątpliwie uznać nie można. Jego dorobek składa się przede wszystkim z prac naukowych i popularnonaukowych, dotyczących zainteresowań badawczych autora. Ponadto w latach 1956–1965 zajmował stanowisko redaktora naczelnego „Ateneum Kapłańskiego”. Za swoją działalność duszpasterską i badawczą Majdański uzyskał wiele nagród i wyróżnień (między innymi Order Orła Białego). Jego publikacje tłumaczone były na wiele języków zachodnioeuropejskich.

 

Twórczość:

 

Będziecie moimi świadkami – utwór poświęcony problematyce obozów koncentracyjnych. Odnosi się do przeżyć samego autora, który przez cały okres wojny więziony był przez hitlerowców, a także wykorzystywany w pseudonaukowych doświadczeniach medycznych podczas pobytu w Dachau.

 

Majdański zmarł 29 kwietnia 2007 roku. Pochowany jest w Łomiankach, w grobowcu w kaplicy przy Instytucie Studiów nad Rodziną.