Bibliografia renesans - Bibliografia renesans

epoka: Renesans

 

RENESANS

 • J. Abramowska, Ład i Fortuna. O tragedii renesansowej w Polsce, Wrocław 1974.
 • M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, przeł. A. i A. Goreniowie, oprac. S. Balbus, Kraków 1975.
 • C. Backvis, Szkice o kulturze staropolskiej, Warszawa 1975.
 • A. Borowski, Renesans, Warszawa 1992.
 • J. Burckhardt, Kultura Odrodzenia we Włoszech. Próba ujęcia, przeł. M. Kreczkowska, Warszawa 1991.
 • J. Delumeau, Cywilizacja Odrodzenia, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1987.
 • S. Graciotti, Od renesansu do oświecenia, t. 1, Warszawa 1991.
 • S. Grzeszczuk, Staropolskie potomstwo Sowizdrzała. Plebejski humor literacki, Warszawa 1990.
 • J. Huizinga, Erazm, przeł. M. Kurecka, Warszawa 1964.
 • T. Klaniczay, Renesans. Manieryzm. Barok, przeł. E. Cygielska, oprac. J. Ślaski, Warszawa 1986.
 • M. Kossowska, Biblia w języku polskim, t. 1, Poznań 1968.
 • E. Kotarski, Dziedzictwo i tradycja. Szkice o literaturze staropolskiej, Gdańsk 1990.
 • A. Krzewińska, Początki utopii w literaturze staropolskiej, Toruń 1994.
 • A. Krzewińska, Sielanka staropolska. Jej początki, tradycje i główne kierunki rozwoju, Warszawa-Poznań-Toruń 1979.
 • J. Lewański, Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce, Warszawa 1981.
 • Łacińska poezja w dawnej Polsce, pod red. T. Michałowskiej, Warszawa 1995.
 • S. Łempicki, Renesans i humanizm w Polsce. Materiały do studiów, Warszawa 1952.
 • T. Michałowska, Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie, Warszawa 1982.
 • Nurt religijny w literaturze polskiego średniowiecza i renesansu, pod red. S. Nieznanowskiego i J. Pelca, Lublin 1994.
 • J. Pelc, Literatura renesansu w Polsce, Warszawa 1994.
 • J. Pelc, Europejskość i polskość literatury naszego renesansu, Warszawa 1984.
 • J. Pelc, Renesans w literaturze polskiej w kontekście europejskim, Warszawa 1988.
 • K. Stawecka, Religijna poezja łacińska XVI wieku w Polsce, Lublin 1964.
 • J. Tazbir, Reformacja w Polsce. Szkice o ludziach i doktrynach, Warszawa 1993.
 • T. Ulewicz, Sarmacja. Studium z problematyki słowiańskiej XV-XVI wieku, Kraków 1950.
 • J. Ziomek, Renesans, Warszawa 2002.
 • J. Ziomek, Literatura Odrodzenia, Warszawa 1987.
JAN KOCHANOWSKI
 • S. Grzeszczuk, Jan Kochanowski – „Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?”, [w zbiorze:] Lektury polonistyczne. Średniowiecze – renesans – barok, t.1, pod red. A. Borowskiego, J.S. Gruchały, Kraków 1994.
 • S. Grzeszczuk, Jan Kochanowski – „Wsi spokojna, wsi wesoła”, [w zbiorze:] Lektury polonistyczne. Średniowiecze – renesans – barok, t. 2, pod red. A. Borowskiego i J. S. Gruchały, Kraków 1997.
 • Z. Głombiowska, Łacińska i polska muza Jana Kochanowskiego, Warszawa 1988.
 • Jan Kochanowski 1584-1984. Epoka – twórczość – recepcja, pod red. J. Pelca, P. Buchwald-Pelcowej i B. Otwinowskiej, t. 1-2, Lublin 1989.
 • Jan Kochanowski i epoka renesansu. W 450 rocznicę urodzin poety 1530-1980, pod red. T. Michałowskiej, Warszawa 1984.
 • Jan Kochanowski i kultura odrodzenia, pod red. Z. Libery i M. Żurowskiego, Warszawa 1985.
 • M. Korolko, Jana Kochanowskiego żywot i sprawy. Materiały, komentarze, przypuszczenia, Warszawa 1985.
 • J. Krzyżanowski, Poeta czarnoleski. Studia literackie, Warszawa 1984.
 • M. R. Mayenowa, O języku poezji Jana Kochanowskiego, Kraków 1983.
 • J. Pelc, Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 1980.
 • J. Pelc, Jan Kochanowski w tradycjach literatury polskiej od XVI do połowy XVIII wieku, Warszawa 1965.
 • J. Pelc, Treny Jana Kochanowskiego, Warszawa 1972.
 • K. Ziemba, Jan Kochanowski jako poeta egzystencji. Prolegomena do interpretacji „Trenów”, Warszawa 1994.

MIKOŁAJ REJ

 • M. Adamczyk, „Żywot Józefa…” Mikołaja Reja. Studium porównawcze, Wrocław 1971.
 • A. Brückner, Mikołaj Rej, Warszawa 1988.
 • T. Podgórska, Komizm w twórczości Mikołaja Reja, Wrocław-Gdańsk 1981.
 • J. Starnawski, O „Źwierzyńcu” Mikołaja Reja z Nagłowic, Wrocław 1971.
 • T. Witczak, Studia nad twórczością Mikołaja Reja, Poznań 1975.

PIOTR SKARGA

 • M. Korolko, O prozie „Kazań sejmowych” Piotra Skargi, Warszawa 1981.
 • J. Tazbir, Piotr Skarga. Szermierz kontrreformacji, Warszawa 1983.

ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI

 • M. Korolko, Andrzej Frycz Modrzewski. Humanista, pisarz, Warszawa 1978.
 • J. Starnawski, Andrzej Frycz Modrzewski. Żywot – dzieło – sława, Łódź 1981.
Bibliografia renesans
 • Bibliografia renesans