Bibliografia barok - Bibliografia barok

epoka: Barok

BAROK

 • Cz. Hernas, Barok, Warszawa 1998.
 • Cz. Hernas, Literatura baroku, Warszawa 1987.
 • C. Backvis, Renesans i barok w Polsce. Studia o kulturze, wybór i oprac. H. Dziechcińska i E.J. Głębicka, Warszawa 1993.
 • Barok. Analogie – opozycje, pod red. S. Nieznanowskiego, Lublin 1980.
 • T. Chrzanowski, Wędrówki po Sarmacji europejskiej. Eseje o sztuce i kulturze staropolskiej, Kraków 1988.
 • B. Falęcka, Sztuka tworzenia. Podmiot autorski w poezji kunsztownej polskiego baroku, Wrocław 1983.
 • J. K. Goliński, Vanitas. O marności w literaturze i kulturze dawnej, Warszawa 1996.
 • D. Gostyńska, Retoryka iluzji. Koncept w poezji barokowej, Warszawa 1991.
 • A. Karpiński, Staropolska poezja ideałów ziemiańskich. Próba przekroju, Wrocław 1983.
 • J. Kotarska, Poetyka popularnej liryki miłosnej XVII wieku w Polsce, Gdańsk 1970.
 • Z. Kuchowicz, Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992.
 • D. Künstler-Langner, Idea vanitas. Jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku, Toruń 1993.
 • J. Z. Lichański, Retoryka od średniowiecza do baroku. Teoria i praktyka, Warszawa 1992.
 • Literatura polskiego baroku w kręgu idei, red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Hanusiewicz, A. Karpiński, Lublin 1995.
 • T. Michałowska, Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie, Warszawa 1982.
 • A. Nowicka-Jeżowa, Madrygały staropolskie. Z dziejów liryki miłosnej w epoce renesansu i baroku, Wrocław 1978.
 • A. Nowicka-Jeżowa, Sarmaci i śmierć. O staropolskiej poezji żałobnej, Warszawa 1992.
 • J. Okoń, Dramat i teatr szkolny. Sceny jezuickie XVII wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970.
 • W. Pazera, Kaznodziejstwo w Polsce od początku do końca epoki baroku, Częstochowa 1999.
 • J. Pelc, Barok – epoka przeciwieństw, Warszawa 1993.
 • J. Pelc, Obraz – słowo – znak. Studium o emblematach w literaturze staropolskiej, Wrocław 1973.
 • Pisarki polskie epok dawnych, pod red. K. Stasiewicz, Olsztyn 1998.
 • M. Prejs, Poezja późnego baroku. Główne kierunki przemian, Warszawa 1989.
 • Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej, pod red. B. Otwinowskiej i J. Pelca, Wrocław 1984.
 • Religijność literatury polskiego baroku, red. Cz. Hernas, M. Hanusiewicz, Lublin 1995.
 • Retoryka a literatura, pod red. B. Otwinowskiej, Wrocław 1984.
 • Rokoko. Studia nad sztuką pierwszej połowy XVIII wieku, Warszawa 1970.
 • A. Sajkowski, Barok, Warszawa 1987.
 • J. Sokolski, Staropolskie zaświaty. Obraz piekła, czyśćca i nieba w renesansowej i barokowej literaturze polskiej wobec tradycji średniowiecznej, Wrocław 1994.
 • J. Sokołowska, Spory o barok. W poszukiwaniu modelu epoki, Warszawa 1971.
 • J. Starnawski, W świecie barokowym, Łódź 1992.
 • J. Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit – upadek – relikty, Warszawa 1979.
 • J. Tazbir, Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce XVI i XVII wieku, Warszawa 1967.
 • J. Tazbir, Sarmaci i świat, Kraków 2001.
 • Wśród zagadnień polskiej literatury barokowej, cz. 1-2, pod red. Z.J. Nowaka, Katowice 1980.
 • S. Zabłocki, Od prerenesansu do Oświecenia. Z dziejów inspiracji klasycznych w literaturze polskiej, Warszawa 1976.

 

MIKOŁAJ SĘP-SZARZYŃSKI

 • J. Błoński, Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku, Kraków 1967.
 • J. Błoński, Mikołaj Sęp-Szarzyński, Sonet I [w:] Liryka polska. Interpretacje, Kraków 1966.
 • A. Czyż, Ja i Bóg. Poezja metafizyczna późnego baroku, Wrocław 1988.
 • J.S. Gruchała, Mikołaj Sęp-Szarzyński – „Rytmy”, [w zbiorze:] Lektury polonistyczne. Średniowiecze – renesans – barok, t. 1, pod red.: A. Borowskiego i J.S. Gruchały, Kraków 1997.
 • K. Mrowcewicz, Czemu wolność mamy – Antynomie wolności w poezji Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Wrocław 1987.
 • D. Śnieżko, Mikołaj Sęp Szarzyński, Poznań 1996.

JAN ANDRZEJ MORSZTYN

 • E. Jaskółkowa, Pełny barok dworski J. A. Morsztyn „Niestatek”, [w:] E. Jaskółkowa, A. Opacka, Prądy i konwencje w poezji, Kraków 1995, s. 18-20.
 • A. Niewolak-Krzywda, Jan Andrzej Morsztyn – „Lutnia”, [w zbiorze:] Lektury polonistyczne. Średniowiecze – renesans – barok, t. 1, pod red.: A. Borowskiego i J. S. Gruchały, Kraków 1997.
 • J. Sokołowska, Jan Andrzej Morsztyn, Warszawa 1965.

ZBIGNIEW MORSZTYN

 • J. Pelc, Zbigniew Morsztyn, arianin i poeta, Wrocław 1966.
 • J. Pelc, Zbigniew Morsztyn na tle poezji polskiej XVII wieku, Warszawa 1973.

WACŁAW POTOCKI

 • C. Backvis, Szczególna próbka historycznego eposu „Wojna chocimska” Wacława Potockiego, [w tegoż:] Szkice o kulturze staropolskiej, Warszawa 1975.
 • M. Kaczmarek, Sarmacka perspektywa sławy. Nad „Wojną chocimską” Wacława Potockiego, Wrocław 1982.
 • J. Malicki, Słowa i rzeczy. Twórczość Wacława Potockiego wobec polskiej tradycji literackiej, Katowice 1980.
 • Wokół Wacława Potockiego. Studia i szkice staropolskie w 300. rocznicę śmierci poety, red. J. Malicki, D. Rott, Katowice 1997.

DANIEL NABOROWSKI

 • J. Dürr-Durski, Daniel Naborowski. Monografia z dziejów manieryzmu i baroku w Polsce, Wrocław 1966.
 • K. Mrowcewicz, Poeta z cyrklem, „Twórczość” 1989, nr 4.

JAN CHRYZOSTOM PASEK

 • J. Rytel, „Pamiętniki” Paska na tle pamiętnikarstwa staropolskiego, Wrocław 1962.

Bibliografia barok
 • Bibliografia barok