Religie na mapie świata

Na przełomie XX i XXI wieku ukształtował się następujący podział topograficzny religii:

 

Europa

Największą religią pod względem ilościowym jest chrześcijaństwo – w tym katolicy, prawosławni, protestanci, anglikanie, oraz Żydzi mesjanistyczni, rozmieszczenia tych religii w danym państwie jest uwarunkowane historyczne. Chrześcijanie zamieszkują następujące tereny: katolicy – Portugalia, Hiszpania, Francja, Włochy, Szwajcaria, Belgia, Holandia, Irlandia, Czechy, (39%), Słowacja, Polska, część Węgier, Rumunii, Chorwacja, Litwy, Ukrainy. Prawosławnie-  Rosja, Ukraina, Litwa, Estonia, Białoruś, Bułgaria, Grecja, Finlandia. Trzecia grupę stanowią protestanci zamieszkujący tereny : Szwajcarii, Niemiec, Danii, Anglii, Szwecji, Norwegii, Estonii, Finlandii. Anglikanie zamieszkują terytorium Anglii.

Drugą grupę wyznaniowa tworzą przedstawiciele islamu zamieszkują głównie tereny Albanii, Bułgarii, Grecji, chociaż występują także w większości państw Europy Zachodniej stanowiąc jedną z religii na tamtym terenie.

 

Żydzi jako przedstawiciele judaizmu zamieszkują tereny Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Ukrainy, Rosji i Finlandii.

 

Afryka

Północne, środkowe i część wschodnich terenów Afryki zamieszkują przedstawiciele islamu – głównie sunnici.

 

Tereny pozostałe kontynentu afrykańskiego stanowią mozaikę religii pierwotnych, katolicyzmu, szyitów (islamiści) i pozostałych religii.

Monofizyci (kiedyś uznawani za sektę) zamieszkują okolice Ugandy,

Protestanci republikę Południowej Afryki.

 

Azja

Tereny Środkowej Azji zamieszkują głównie islamiści: sunnici, szyici, wahabici (głoszącą powrót do pierwotnej czystości islamu, za jedyne źródło wiary uznają Koran, występują głównie w Arabii Saudyjskiej).

Indie zamieszkują głównie hindusi, w północno- zachodniej części rozwija się sikhizm, w części północnej pojawiają się zwolennicy islamu.

 

Chiny północno- wschodnie, Tybet, Nepal, zamieszkują buddyści tybetańscy zwani też lamaitami. Część Chin środkowych, i wschodnich zamieszkują zwolennicy konfucjanizmu, taoizmu i buddyzmu.

Na Tajwanie 42 % stanowią reprezentanci taoizmu i 34% buddyści.

W Japonii rozwija się buddyzm i shintoizm.

 

W Korei Północnej i Południowej rozwija się buddyzm oraz konfucjanizm.

 

W Wietnamie odnajdujemy zwolenników buddyzmu, katolicyzm, taoizmu, konfucjanizmu oraz cao dai (jest to oryginalna wietnamska religia łącząca taoizm, buddyzm konfucjanizm, islam, chrześcijaństwo, a nawet spirytyzmu i dżinizmu. Powstała w 1926 roku, posiada dużą ilość zwolenników w USA i Francji).

W Bangladeszu największą ilość wyznawców stanowią sunnici.

 

Na terenie Birmy, Laosu, Kambodży występują : buddyści, katolicy oraz zwolennicy religii pierwotnych.

Na obszarze Indonezji występuje mieszanki różnych religii, dużą grupę stanowią także  sunnici.

Australie zamieszkują : przedstawiciele religii pierwotnych oraz protestanci.

 

Ameryka Południowa

W większości państw Ameryki Południowej ludność wyznaje katolicyzm.

W Argentynie, Boliwii Kolumbii, Wenezueli można jeszcze odnaleźć przedstawicieli religii pierwotnych.

W Gujanie i Surinamie żyją również hindusi.

 

Ameryka Środkowa

Tu w przeważ religia katolicka.

 

Ameryka Północna

Stanowi mieszankę różnych religii, choć bardzo licznie występują tu protestanci.

 

Jak wynika z powyższego zestawienia rozmieszczenie wyznawców różnych religii jest bardzo zróżnicowane. Nie ma państwa, gdzie nie rozwijałaby się religia, jest to podyktowane faktem, iż pojawienie się człowieka pociągnęło za sobą jego rozwój duchowy, a to z kolei rozwój form religijnych. Współcześnie religie odgrywają bardzo ważne role np.:

  • na podłożu religijnym powstają ruchy polityczne np.: nacjonalistyczne,
  • przynależność do danego wyznania określa stosunki wewnątrzpaństwowe, niektóre partie polityczne podkreślają w swych programach charakter wyznaniowy,
  • przynależność wyznaniowa wpływa również na stosunki międzynarodowe, czego dowodem jest szerzenie na arenie światowej idei o rozprzestrzenianiu się pokoju,

Kościoły i związki wyznaniowe w dużym stopniu wpływają na kształtowanie opinii publicznej, poprzez media (często zakładają własne wydawnictwa, stacje radiowe, czy telewizyjne).

 

Ze względu na ilość wyznawców i obszary rozprzestrzeniania religii można je podzielić na trzy formy:

  • religie plemienne (naturalne) - występujące jeszcze w dużej mierze na terenie Afryki, Australii, Ameryki Południowej;
  • religie narodowe np. judaizm, który ze względu na diasporę (rozproszenie) widoczny jest nie tylko w Izraelu, ale również w  wielu państwach Europy i obu Ameryk;
  • religie światowe, (powszechne, uniwersalne) np. chrześcijaństwo, buddyzm, islam rozpowszechniające się na wielu kontynentach, aby zjednać dla siebie jak najwięcej wiernych.

Współcześnie najliczniejszą grupę wyznawców stanowią chrześcijanie. Według danych szacunkowych stanowią oni 33% (około 2 miliardów), ludności zamieszkujących glob. Wśród chrześcijan wyróżniają się :

wyznawców rzymskokatolickich – jest ich w skali światowej około 18,8 % co stanowi około 1 miliarda ludności (w Polsce szacuje się na 95% populacji). Wyznawców protestanckich –ich liczbę ocenia się na 8,2% co stanowi 590 milionów ludności. Wyznawców prawosławia – stanowią 3,1% ludności, co oznacza liczbę ponad 310 milionów. Według danych statystycznych 77 milionów stanowią anglikanie.

 

Na drugim miejscu pod względem liczebności wiernych znajduje się islam najwięcej wyznawców zamieszkuje Azję i północną Afrykę. Szacuje się ich liczbę na około 20% ludności świata. Kolejną religią pod względem wielkości jest hinduizm, wyznawcy na świecie stanowią 13, 4%, czyli 640 mln ludności. Ponad 80% społeczeństwa w Indiach to hindusi.

 

Sporą grupę religijną stanowią buddyści – 5,7 %. Pozostałe to wyznanie mojżeszowe, (judaizm), którego wyznawcy rozproszeni są po całym świecie, choć najwięcej występuje ich w Izraelu - 4.7 mli i Stanach Zjednoczonych 5.6 mli. Istnieje jeszcze niewielka grupa innych wyznań i związków wyznaniowych.

Religie na mapie świata
  • Rozmieszczenie głównych religii na świecie