Rada Państwa

Rada Państwa była często traktowana jako emanacja Sejmu. Była organem kolegialnym. Wyboru jej członków dokonywał Sejm spośród posłów. Wybierał ją podczas pierwszego posiedzenia. W składa Rady Państwa wchodzili przewodniczący, czterech zastępców oraz członkowie (do 1961 r. – 9, później 11). Rada była wybierana na okres kadencji Sejmu. W jej skład powoływano zawsze członków najwyższych władz partii. Przewodniczącym Rady musiał być członek PZPR.

Kompetencje:

 • zarządzanie wyborów do Sejmu
 • zwoływanie sesji zwyczajnych Sejmu
 • posiadała inicjatywę ustawodawczą
 • wydawanie dekretów z mocą ustawy
 • uprawnienia do obsady niektórych stanowisk w państwie (głównie jeśli chodzi o Radę Ministrów)
 • powoływanie i odwoływanie sędziów
 • nadzór nad radami narodowymi
 • reprezentacja państwa na forum międzynarodowym
 • ratyfikowanie i wypowiadanie umów międzynarodowych
 • prawo łaski
 • obsada stanowisk wojskowych i cywilnych
 • nadawanie orderów, oznaczeń i tytułów honorowych