Państwo - Niemcy

dział: Państwo
 • 11 XI 1918 r. – rozejm w Compiegne pod Paryżem; koniec I wojny światowej
 • 1918-1923 r. – okres zamętu politycznego w Niemczech; pogorszenie się sytuacji gospodarczej państwa
 • 28 VII 1919 r. – nowa konstytucja Niemiec, utworzenie republiki wiemarskiej
 • 1919 r. – powstanie Niemieckiej Partii Pracy (od 1921 r. zmieniona nazwa na Narodowosocjalistyczną Niemiecką Partię Pracy NSDAP)
 • 16 IV 1922 r. – układ w Rapallo pomiędzy Niemcami a ZSRR
 • 1923 r. – okupacja Zagłębia Ruhry przez wojska francusko-belgijskie
 • 1923 r. – nieudany pucz monachijski NSDAP; aresztowanie Adolfa Hitlera
 • 1924 r. – powstanie „Mein Kampf”, w której Hitler zawarł cele nazizmu
 • 1925 r. – konferencja w Locarno; podjęcie ustaleń dotyczących zachodniej granicy Niemiec
 • 31 VII 1932 r. – wybory parlamentarne; NSDAP najsilniejszą partią w Reichstagu
 • 30 I 1933 r. – Adolf Hitler kanclerzem Rzeszy
 • 1933 r. – wystąpienie Niemiec z Ligi Narodów
 • 27 II 1933 r. – pożar Reichstagu; proces przeciwko komunistom
 • 1933-1935 r. – III Rzesza państwem totalitarnym: kontrola fabryk, organizacja czasu wolnego robotników, propaganda głosząca jedność narodu niemieckiego, pogarda wobec Żydów, gloryfikacja wojskowych tradycji
 •  29-30 VI 1934 r. – tzw. noc długich noży; funkcjonariusze SS mordują przywódców S.A.
 • 2 VIII 1934 r. – Hitler ogłasza się führerem Rzeszy po śmierci prezydenta Hindenburga
 • 1935 r. – przywrócenie obowiązkowej służy wojskowej
 • 1935 r. – ustawy norymberskie skierowane przeciwko Żydom
 • 11-13 III 1938 r. – „Anschluss” Austrii
 • 9/10 XI 1938 r. – tzw. kryształowa noc, pogromy Żydów w  całym kraju
 • 30 IX 1938 r. – konferencja w Monachium; zgoda państw Zachodniej Europy na rozbiór Czechosłowacji
 • 15 III 1939 r. – zajęcie Czechosłowacji przez wojska niemieckie; utworzenie Protektoratu Czech i Moraw, a także marionetkowego państwa słowackiego
 • 21 III 1939 r. – żądania niemieckie wobec Polski dotyczące Gdańska i „korytarza” przez Pomorze
 • 22 III 1939 r. – zajęcie litewskiej Kłajpedy
 • 23 VIII 1929 r. – pakt Ribbentrop-Mołotow; sojusz Hitlera ze Stalinem i podział stref wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej
 • 1 IX 1939 r. – atak na Polskę, wybuch II wojny światowej
 • 10 V 1940 r. – atak III Rzeszy na Belgię, Holandię, Luksemburg
 • 22 VI 1940 r. – kapitulacja Francji przed Niemcami
 • 8 VIII-31 X 1940 r. – przegrana „bitwa o Anglię”
 • 22 VI 1941 r. – atak III Rzeszy na ZSRR
 • 31 I 1943 r. – kapitulacja armii niemieckiej pod Stalingradem
 • 2 V 1945 r. – kapitulacja Berlina
 • 7 i 8 V 1945 r. – podpisanie kapitulacji Niemiec w Reims i Berlinie-Karlshorst
 • 5 VI 1945 r. – porozumienie pomiędzy państwami alianckimi dotyczące podziału Niemiec na cztery strefy okupacyjne
 • 20 XI 1945 r. – początek procesu zbrodniarzy hitlerowskich w Norymberdze
 • 2 XII 1946 r. – porozumienie w sprawie utworzenia Bizonii (weszło w życie 1 I 1947 r.)
 • 20 VI 1948 r. – reforma walutowa w Niemczech (także w strefie radzieckiej – 23 VI)
 • 1 VII 1948 r. – początek blokady Berlina Zachodniego przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
 • 12 V 1949 r. – koniec blokady Berlina Zachodniego
 • 20 IX 1949 r. – powstanie Republiki Federalnej Niemiec (RFN)
 • 7 X 1949 r. – powstanie Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD)
 • 1949-1963 r. – Konrad Adenauer kanclerzem RFN
 • 17-19 VI 1953 r. – powstanie robotników w Berlinie Wschodnim i innych miastach NRD; stłumione przez władze
 • 9 V 1955 r. – przyjęcie RFN do NATO
 • 23 X 1955 r. – plebiscyt w Zagłębiu Saary
 • 9-15 IX 1953 r. – wizyta Konrada Adenauera w ZSRR
 • 18 I 1956 r. – remilitaryzacja NRD
 • 1 I 1957 r. – włączenie Zagłębia Saary do Niemiec
 • 13 VIII 1961 r. – początek budowy muru berlińskiego
 • 22 X 1969 r. – Willy Brandt kanclerzem RFN
 • 12 VIII 1970 r. – normalizacja stosunków RFN z ZSRR
 • 7 XII 1970 r. – układ pomiędzy Polską a RFN w sprawie normalizacji stosunków
 • 5 IX 1972 r. – terrorystyczny zamach „Czarnego Wrześnie” podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium
 • 21 XII 1972 r. – traktat o podstawach stosunków pomiędzy RFN a NRD
 • 18 IX 1973 r. – przyjęcie RFN i NRD do ONZ
 • 6 V 1974 r. – dymisja kanclerza W. Brandta
 • 19 VIII 1989 r. – początek fali ucieczek obywateli NRD do RFN, przez Czechosłowację, Polskę i Węgry
 • 18 X 1989 r. – ustąpienie E. Honeckera
 • 9 XI 1989 r. – zburzenie muru berlińskiego
 • 5 V 1990 r. – rozpoczęcie negocjacji „dwa plus cztery” w sprawie zjednoczenia Niemiec
 • 3 X 1990 r. – zjednoczenie Niemiec
Państwo - Niemcy