Komunizm ZSRR

System komunistyczny jest ustrojem bezklasowym. Jest także najwyższym stadium rozwoju państwa i społeczeństwa. Właśnie komunizm dla systemów socjalistycznych jest celem, do którego winny dążyć. Ustrój komunistyczny charakteryzował się dominacją partii we wszystkich dziedzinach życia społecznego i politycznego. Partia zawładnęła życiem prywatnym obywateli. posiadała monopol na władzę w państwie, ponieważ podobnie jak to miało miejsce w systemie faszystowskim także i ten system charakteryzował się monopartyjnością. Rządy w kraju oparte były na terrorze oraz inwigilacji.

 

Wśród cech państwa komunistycznego jakim było ZSRR należy wymienić:

  • centralnie planowana gospodarka
  • kolektywizacja oraz industrializacja
  • przemiany społeczne, które predestynowały na czoło grup społecznych robotników – dyktatura proletariatu
  • niszczenie społecznych norm, tradycji oraz religii
  • ateizm
  • teoria o wrogu systemu – w ZSRR funkcjonowała teoria w myśl, której w państwie działały grupy, przeciwne komunizmowi; wrogiem systemu był więc kułak, Żyd, intelektualista itd.
  • system monopartyjny
  • kult wodza i partii
  • cenzura, indoktrynacja obywateli, propaganda
  • zorganizowany aparat terroru (w ZSRR był nim NKWD)

 

Komunizm ZSRR