Feudalizm

Okres rozbicia feudalnego cechował się decentralizacją i dezintegracją władzy państwowej. Król w tym czasie sprawował rolę zwierzchnika na podległymi mu książętami oraz nad rozbitym na lenna państwem. Na XI i XII wiek przypadł szczytowy okres feudalnego rozdrobnienia Europy. Feudałowie oraz Kościół uniezależnił się od aparatu państwowego.