Chrześcijaństwo na przełomie XIX i XX w

Chrześcijaństwo zrodziło się w łonie judaizmu i związane było z osobom Jezusa Chrystusa, który powołał swoich uczniów i głosił całkowicie nowe zasady religijne. Według niektórych Żydów, Jezus był postacią mityczną, inni uznawali w nim tylko człowieka, a jego najbliżsi uczniowie (apostołowie) oraz tłumy wiernych, którzy od tamtego momentu do dziś głoszą Jego naukę uznają Go za syna Boga Jedynego i Mesjasza.

 

W II wieku n.e. chrześcijaństwo oddzieliło się od judaizmu tworząc całkowicie nową religię, która rozwija sie do dziś.

 

U progu powstania chrześcijaństwa pojawiły się dwie rywalizujące ze sobą stolice tj. w Bizancjum i w Rzymie oraz dwóch rywalizujących biskupów. Złożoność różnic politycznych, ekonomicznych, kulturowych doprowadziła do tzw. schizmy wschodniej w 1054 roku i powstania rozłamu w  religii chrześcijańskiej, który trwa do dziś.

 

Początkowo uważano, że podział chrześcijan jest chwilowy, niestety różnice występujące na wielu płaszczyznach doprowadziły do jego pogłębienia i wykształcenia się dwóch nurtów tj. Kościół katolicki oraz Kościół prawosławny. Pomimo tego, że oba nurty wywodzą się z jednego źródła to jednak wpływ kultury greckiej na tereny Cesarstwa Bizantyjskiego był tak duży, że zaważyło to na wyodrębnieniu innego spojrzenia na religię i wiarę, niż w obszarze wpływów kultury rzymskiej. Zróżnicowanie dotknęło oprócz wielu innych płaszczyzn (liturgia, kult ikon itp.) również język, tam, gdzie dominowała kultura rzymska w liturgii zastosowano język łaciński, tam gdzie kultura grecka język grecki.

 

W XVI wieku pod wpływem reformacji z Kościoła katolickiego wyłonił się jeszcze jeden ważny nurt – protestantyzm. Mianem tym określa się wiele nowych zreformowanych kierunków religijnych, które powstały w ramach reformacji.

 

W wyniku wielowiekowych procesów we współczesnym chrześcijaństwie istnieje podział na:

  • katolików,
  • prawosławnych,
  • protestantów.

W ramach tego podziału można mówić jeszcze dodatkowo o katolicyzmie włoskim, francuskim, południowoamerykańskim oraz wielu odłamach np. zielonoświątkowcy (jest to drugi co do wielkości Kościół protestancki).

Chrześcijaństwo na przełomie XIX i XX w