Zero conditional - Zerowy tryb warunkowy

  • Zastosowanie

 

Zerowego trybu warunkowego używamy mówiąc o  generalnych prawdach, rzeczach, które zawsze się dzieją jeśli pewne warunki są spełnione (np. fakty naukowe, itp.), są pewne i jedna informacja wynika z drugiej. Nie ma tu znaczenia czas.

 

  • Wzór zdania

 

If + Podmiot + Present Simple, Podmiot + Present Simple

 

lub

 

Podniot + Present Simple + if + Podmiot + Present Simple

 

If you heat water to 100 degrees, it boils.Jeśli podgrzejesz wodę do 100 stopni, zagotuje się

 

Water boils if you heat it to 100 degrees. – Woda zagotuje się, jeśli podgrzejesz ją do 100 stopni.

 

 

Pytania tworzymy zawsze w zdaniu nadrzędnym, tak jak tworzymy pytania do Present Simple:

 

Does  water boil if you water it to 100 degrees? – Czy woda się zagotuje jeśli podgrzejesz ją do 100 stopni.

 

 

Przeczenia możemy tworzyć zarówno w zdaniu nadrzędnym jak i podrzędnym w zależności od kontekstu, tak jak tworzymy przeczenia Present Simple

 

If you don't heat water to 100 degrees, it doesn't boil. - Jeśli nie podgrzejesz wody do 100 stopni, nie zagotuje się.

 

Zamiast if, można użyć when (kiedy), as long as (tak sługo jak), unless (jeśli nie)

 

When you get off the bus on the second bus stop, you see the bank. – Kiedy wysiądziesz z autobusu na piatym przystanku, zobaczysz bank.

 

As long as you are here nothing happens. – Tak długo jak  tu będziesz, nic się nie stanie

 

Unless you heat water to 100 degrees, it doesn't boil. – Jeśli nie podgrzejesz wody do 100 stopni, nie zagotuje się.

 

  • Przykłady

 

If you want to leave a message, speak after the tone.  - Jeśli chcesz zostawić wiadomość, mów po sygnale.

 

Press the button if you want all lights to go on. - Naciśnij przycisk, jeśli chcesz żeby wszystkie światła zaświeciły się.

 

If you freeze water, it becomes a solid. - Jeśli zamrozisz wodę, przemieni się w ciało stałe.

 

If you mix red and blue, you get purple.  - Jeśli pomieszasz czerwony z niebieskim, otrzymasz fioletowy.

 

Plants die if they don't get  water.  - Kwiatki zwiędną jeśli nie dostaną wody.

 

 

Zero conditional - Zerowy tryb warunkowy