Zdania złożone współrzędnie

Zdania złożone współrzędnie

(Coordinating sentences)

 

Zdania współrzędnie złożone to takie zdania, w których obie części są sobie równorzędne i nie występuje między nimi relacja nadrzędności. Oba zdania w zdaniu współrzędnie złożonym są zdaniami głównymi (main clause). Zdania współrzędne połączone są jednym z poniższych spójników:

and – i

but – ale

or – lub

yet – pomimo tego, ale

for – ponieważ

nor – ani

so – tak jak

Oto przykłady zdani złożonych współrzędnie:

  • Tom got a new car, and took his girlfreind for a ride. (Tom dostał nowy samochód i zabrał swoją dziewczynę na przejażdżkę)
  • My friends opened a new shop, but it doesn’t make any profit. (Moi znajomi otworzyli sklep, ale nie przynosi żadnych zysków)
  • I will go to the cinema, or I will stay at home and watch a video. Pójdę do kina albo zostanę w domu i obejrzę film na video.
  • She is very good at English, yet she doesn’t want to be an English teacher. (Ona jest bardzoo dobra z angielskiego, ale pomimo tego nie chce być nauczycielką angielskiego)
  • I think I will pass my exams, for I have studied very hard. (Myślę, że zdam egzaminy, ponieważ dużo się uczyłam)
  • My brother can’t sing well, nor can he dance well. Mój brat nie śpiewa dobrze, ani dobrze nie tańczy) PO SPÓJNIKU NOR NALEŻY ZASTOSOWAĆ INWERSJĘ!!!
  • My sister is a very talented dancer, so is her best friend Mary. (Moja siostra jest utalentowaną tancerką, tak jak jej najlepsza przyjaciółka Mary) PO SPÓJNIKU SO NALEŻY ZASTOSOWAĆ INWERSJĘ!!!

W zdaniu współrzędnie złożonym (coordinating clause) zdanie wprowadzone przez spójnik współrzędności (coordinating conjunction) powinno być poprzedzone przecinkiem. Przecinek przed spójnikiem współrzędności będzie zawsze poprawny.

 

Zdania złożone współrzędnie