was/were able to do vs could

Wyrażenia was able i could to formy przeszłe wyrażeń be able (być w stanie) i can (móc). Pozornie może wydawać się, że można stosować te oba wyrażenie wymiennie, ale jednak jest między nimi pewna różnica:

  • wyrażenia could używa się, kiedy mówiący ma na myśli jakąś ogólną zdolność lub możliwość wykonania jakiejś czynności w przeszłości, oraz z takimi czasownikami jak: see(widzieć), hear (słyszeć), smell (czuć zapach), feel (czuć), remember (pamiętać), understand (rozumieć)
  • wyrażenia was/were able to, używa się, gdy mówiący ma na myśli jakąś konkretną sytuację w przeszłości, w której ktoś zdołał coś zrobić, np.:

Poprawnie zbudowane zdania wyglądają następująco:

Podmiot (subject) + could/was able to + bezokolicznik bez to (infinitive without to) + reszta zdania

  • When I was seven I could swim very well. (Kiedy miałem siedem lat, potrafiłem bardzo dobrze pływać)
  • My brother could win every prize in any singing contest. (Mój brat mógł wygrać każdą nagrodę w jakimkolwiek konkursie śpiewania)
  • When the policeman asked me, I was able to tell him everything about that horrible accident. (Kiedy ten policjant mnie pytał, byłam w stanie opowiedzieć wszystko o tym strasznym wypadku)
  • Although it was raining very hard, they were able to finish the match. (Mimo tego, że bardzo padało, byli w stanie dokończyć mecz)
Pytania tworzy się przez inwersję (inversion), np:
  • Could you talk when you were two years old? (Czy potrafiłeś mówić, kiedy miałeś 2 latka)
  • Were they able to say a word when it appeared that they had won the first prize? (Czy oni byli w stanie mówić, kiedy okazało się, że to właśnie oni zdobyli pierwszą nagrodę)

Przeczenia tworzy się przez dodanie not do czasowników could lub was/were, np.:

  • Even though we were the front-runners, we weren’t (were not) able to win the race. (Mimo, że byliśmy faworytami, nie byliśmy w stanie wygrać biegu)
  • I couldn’t (could not) see very clearly but I’ m sure it was Madonna. (Nie widziałam wyraźnie, ale jestem pewna, że to była Madonna).

 

was/were able to do vs could