Spójników używamy, aby połączyć dwa zdania w jedno. Najbardziej popularne spójniki to:

AND – i, a

 • I’ll make dinner and you wash-up.-Ja zrobię obiad, a ty pozmywasz.
 • She got up and took a shower.-Wstała i wzięła prysznic.

OR –albo, lub

 • Go away or I’ll call the police.-Odejdź albo zadzwonię na policję.

BUT – ale, oprócz

 • Sam wanted to go swimming but it was too cold.-Sam chciała popływać, ale było zbyt zimno
 • I love nobody but you.-Nie kocham nikogo oprócz  ciebie.

IF – jeśli, jeżeli (najczęściej wprowadza tryby warunkowe – nie występuje po nim czas przyszły)

 •  You won’t go out, if you don’t clean up your room.-Nie wyjdziesz, jeśli nie posprzątasz swojego pokoju.

UNLEESS – dopóki nie (po tym spójniku nie występuje przeczenie, można powiedzieć, że przeczenie jest już zawarte w ‘unless’, po nim również nie stawiamy czasu przyszłego)

 • You won’t go out, unless you clean up your room.-Nie wyjdziesz, dopóki nie posprzątasz swojego pokoju.

THAT – że (jednak w mowie potocznej często pomijany)

 • I think (that) you should go to the dentist’s.-Myślę, że powinieneś iść do dentysty.

(UN)TILL – aż do (nie występuje po nim czas przyszły)

 • She waited for him untill it got dark.-Czekała na niego aż się ściemniło.

WHEN – kiedy (nie występuje po nim czas przyszły)

 • When you arrive in New York, you must come over.-KIedy przyjedziesz do  Nowego Yorku musisz wpaść.

WHILE – podczas gdy (nie występuje po nim czas przyszły)

 • While she was sleeping upstairs, they robbed her house downstairs.-Kiedy spała na dole, obrabowali jej dom na dole.

WHERE – gdzie

 • This is a place where I was born.-To jest miejsce, gdzie sie urodziłem.

AFTER – po

 • She totally collapsed after  her husbanded cheated on her.-Całkowicie się załamała po tym jak mąż ją zdradził.

BEFORE – przed, zanim

 • Beth had dated a lot of men before she got married.-Beth umawiała się z wieloma mężczyznami zanim wyszła za mąż.

BECAUSE – bo, ponieważ

 • Caroline is very sad because she didn’t win the first prize.-Karolina jest smutna, ponieważ nie wygrała pierwszej nagrody

SO – więc

 • I had a terrible headache so I didn’t go to the party.-Miałam okropny ból głowy więc nie poszłam na przyjęcie.

(AL)THOUGH/EVEN THOUGH – (po)mimo

 • Father let me go on a trip (al)though/even though he was very angry with me about my grades.-Ojciec pozwolił mi jechać na wycieczkę, (po)mimo że był bardzo zły na mnie o oceny.

BOTH … AND – zarówno… jak i

 • Both Kevin and Mark hates maths.-Zarówno Kevin jak i Marek nienawidzą matematyki.

EITHER… OR – albo… albo

 • Either you go to a museum or to the museum.-Albo pójdziemy do museum albo do zoo.

NEITHER… NOR – ani… ani

 • I  was neither hungry nor thirsty when I came home.-Nie byłam ani zmeczona ani spragniona kiedy przyszłam do domu.

WHETHER… OR – czy… czy

 • I don’t remember whether she came on Saturday or Sunday.-Nie pamietam czy przyjechała w sobotę czy w niedzielę.

IN SPITE OF/DESPITE  (+ rzeczownik/przyimek) – wbrew, pomimo

 • In spite of/despite flu she went to work.-Pomimo grypy, poszła do pracy.

ON CONDITION THAT - pod warunkiem, że (nie występuje po nim czas przyszły)

 • I’ll go there on condition that she goes with me.-Pójdę tam pod warunkiem, że ona pójdzie ze mną.

AS LONG AS – pod warunkiem, że (nie występuje po nim czas przyszły)

 • You’ll have ice-creams as long as you eat up your dinner.-Dostaniesz lody pod warunkiem, że  zjesz cały obiad.

SUPPOSING/SUPPOSE – przypuśćmy, a co jeżeli, a co jeśli (nie występuje po nim czas przyszły)

 • Supposing/suppose he doesn’t come?-Przypuśćmy/a co jeżeli/a co jeśli nie przyjdzie?

PROVIDING/PROVIDED THAT – o ile (nie występuje po nim czas przyszły)

 • You can move in here, providing/provided that you don’t keep any pets.-Możesz się tu wprowadzić o ile nie będziesz trzymał zwierząt.

SO AS TO– aby, po to, by

 • She studies English so as to get a good work abroad.-Studiuje angielski po to, by dostać dobrą pracę za granicą

EVEN IF – nawet jeśli

 • I’ll marry Tina even if you don’t want it, mum.-Ożenię się z Tiną nawet jeśli tego nie chcesz mamo.

WHEREAS – podczas gdy

 • Lucy had only an apple for lunch whereas her husband - a steak, chips and a vegetable salad.-Lucy zjadła tylko jabło na lunch, podczas gdy jej mąż – stek, frytki i surówkę.

AS IF/ AS THOUGH – tak jakby (po tym spójniku pojawia się czas Past Simple)

 • She behaves as if/as though she was very rich.-ZAchowuje się tak jakby była bardzo bogata.
Spójnik