Second conditional - Drugi tryb warunkowy

  • Zastosowanie

Drugiego  trybu warunkowego stosujemy mówiąc o nierealnych sytuacjach, nieprawdziwych lub niemożliwych do zaistnienia  w teraźniejszości lub przyszłości - sytuacjach, które się nie zdarzają albo nie zdarzą. Tłumacząc na  język polski stosujemy tryb przypuszczający (np. napisałbym).

 

  • Wzór zdania

 

If + Podmiot + Past Simple, Podmiot + would + czasownik

 

If I had enough money, I would buy a new car. – Gdybym miała wystarczająco pieniędzy, kupiłabym nowy samochód.

 

lub

 

Podmiot + would + czasownik + if + Podmiot + Past Simple

I would buy a new car  if I had enough money – Kupiłbym nowy samochód, gdybym miał wystarczająco pieniędzy

 

 

Would  możemy zastąpić should, could, might.

 

If she invited you, you really should go. - Jeśli cię zaprosi, powinieneś iść.

 

She could do it if she wanted to. – Powinna to zrobić, jeśli chce.

 

They might travel around Spain if they had more money.  Oni mogliby podróżować dookoła Hiszpanii, gdyby mieli więcej pieniędzy.

 


W tym trybie czasownik "to be" dla wszystkich osób liczby pojedynczej i mnogiej przyjmuje formę "were".

 

 

If she were you, she would buy it. – Gdyby była tobą, kupiłaby to.

 

  • Pytania tworzymy zawsze w zdaniu nadrzędnym, poprzez inwersję:

 

Would I buy a new car if I had enough money?–- Czy kupiłbym nowy samochód, gdybym miał wystarczająco pieniędzy?

 

If I had enough money, would I buy a new car? – Gdybym miał wystarczająco pieniędzy, kupiłbym nowy samochód?

 

  • Przeczenia możemy tworzyć zarówno w zdaniu nadrzędnym, jak i podrzędnym w zależności od kontekstu, tak jak tworzymy przeczenia w danym czasie i z czasownikiem modalnym.

 

If I were you, I would not (wouldn't) buy it – Gdybym był na twoim miejscu, nie kupiłbym tego.

 

If she did not (didn't) drink it, she would be healty now. – Gdyby tego nie wypiła, byłaby teraz zdrowa.

 

 

  • Przykłady

 

If I were you, I'd  call a taxi – Gdybym była na twoim miejscu, wezwałabym taksówkę.

 

If I were him, I wouldn't  climb there.– Gdybym była na jego miejscu, nie wspinałabym się tam.

 

If I were punctual, my  mather wouldn't be angry with her.  - Gdybym była punktualna, mama nie byłaby na mnie zła.

 

She would be very upset if she knew about John's troubles – Byłaby zmartwiona, gdyby wiedziała o jego kłopotach.

 

If I were him, I would tell her the truth .– Gdybym była na jego miejscu, powiedziałabym jej prawdę.

 

She'd  go with me if she didn't have so much work.  Gdyby poszła ze mnąm nie miałaby tyle pracy.

 

I'd  visit her if  I had time.  Odwiedziłbym ją, gdybym miał czas.

 

Would you call him if you needed help?  Zadzwoniłbyś do niego, gdybyś potrzebował pomocy.

 

I would buy a new house if I won a million dollars.  Kupiłabym nowy dom, gdybym wygrała milion dolarów.

 

Kate would be very satisfied if her children won that race. – Kate byłaby zadowolona, gdyby jej dzieci wygrały ten wyścig.

 

Second conditional - Drugi tryb warunkowy