Past Perfect Continuous

TWORZENIE

 

 • Zdania oznajmujące tworzymy przy pomocy czasowników posiłkowych (auxiliary verb) „have” w formie przeszłej -  had (dla wszystkich osób) i been oraz czasownika głównego z końcówką -ing

 PODMIOT + HAD + BEEN + CZASOWNIK-ing + RESZTA  ZDANIA

 • Pytania tworzymy poprzez inwersję  - czasownik posiłkowy had przenosimy przed podmiot.

      Reszta zdania nie ulega zmianie.

 

(WH-question) HAD + PODMIOT + BEEN + CZASOWNIK-ing + RESZTA ZDANIA

 • Przeczenia tworzymy dodając NOT do czasownika posiłkowego had. Reszta zdania nie ulega zmianie

 

PODMIOT + HAD + NOT + BEEN + CZASOWNIK-ing + RESZTA ZDANIA

 

had + no t= hadn't

 

zdania twierdzące

 •  He had been building that house for a long time.

zdania pytające

 • Had he been building that house for a long time?
 • What had he been building for a long time?
 • Who had been building that house for a long time?

zdania przeczące

 • He had not been building that house for a long time.
 • (He hadn't been building that house for a long time.)

 

!UWAGA!

 

Lista czasowników nie występujących w czasie continuous obowiązuje także w Present Perfect Continuous. ( można ją znaleźć przy czasie Present Continuous)

 

!! UWAGA!!

Zwróć uwagę na zmiany w pisowni po dodaniu -ing – patrz Present Continuous.

 

OKOLICZNIKI CZASU  I  ZASTOSOWANIE

 

Past Perfect Continuous używamy w takich samych relacjach do Past Perfect jak Present Perfect Continuous do Present Perfect, jednak czynności zakończyły się w przeszłości, a nie trwają do chwili obecnej.

 
 • Czynność które rozpoczęły się w przeszłości i trwały do pewnego momentu, który miał miejsce również w przeszłości. .

               

It was six and he was tired because he had been working long hours.    Była szósta i był zmęczony bo pracował przez długie godziny.

 

 • W wielu przypadkach zamiast Past Perfect Continuous możemy użyć Past Perfect Simple.
 • Czas ten nie ma strony biernej.
Past Perfect Continuous