Past Perfect

TWORZENIE

 

 • Zdania oznajmujące tworzymy przy pomocy czasownika posiłkowego (auxiliary verb) „have” w formie przeszłej -  had (dla wszystkich osób) i czasownika głównego z końcówką -ed* lub III formy czasownika z tabeli czasowników nieregularnych**

 

*Jeśli czasownik zakończony jest na -e dodajemy tylko -d

                        love – loved

 

** Należy najpierw sprawdzić czy czasownik znajduję się w tabeli, jeśli tak to odczytujemy jego III formę, jeśli go tam nie ma dodajemy -ed.

                        gowent - gone

                        playplayed

 

 

PODMIOT +  HAD + CZASOWNIK-ed/III FORMA + RESZTA  ZDANIA

 • Pytania tworzymy poprzez inwersję  - czasownik posiłkowy had przenosimy przed podmiot.

     Czasownik główny nadal występuje z końcówką -ed lub w III formie.

 

(WH-question) HAD + PODMIOT + BEEN + CZASOWNIK-ed/III FORMA  + RESZTA ZDANIA

 

 • Przeczenia tworzymy dodając NOT do czasownika posiłkowego had. Reszta zdania nie ulega zmianie

 

PODMIOT + HAD + NOT + CZASOWNIK-ed/III FORMA + RESZTA ZDANIA

 

had + not = hadn't

 

zdania twierdzące

 • This man had bought that car many years ago.

 

 zdania pytające

 • Had this man bought that car many years ago?
 • When had the man bought that car?
 • Who had bought that car many years ago?

zdania przeczące

 • This man had not bought that car many years ago.
 • (This man hadn't bought that car many years ago.)

 

 

 

OKOLICZNIKI CZASU  I  ZASTOSOWANIE

 

Nie ma okoliczników czasu, które występują tylko z tym czasem. Często stosujemy tutaj:

 • since - od
 • for - przez
 • always – zawsze

 

Past Perfect jest czasem zaprzeszłym, który mówi o czynnościach mających miejsce w odległej przeszłości. Po nich nastąpiła inna czynność, którą wyrażamy za pomocą Past Simple. Są to zdania złożone. Które łączymy przy pomocy:

 • before – zanim, przed
 • after – po tym, później
 • when – kiedy

 

I had washed before I left home. - Pozmywałam naczynia zanim wyszłam z domu.

 

After I had invited my friends I went shopping. - Po tym jak zaprosiłam znajomych poszłam na zakupy.

 

When she had planted the flowers she watered them. - Kiedy posadziła kwiatki, podlała je.

Past Perfect