Past continuous

TWORZENIE

 

 • Zdania oznajmujące tworzymy przy pomocy  przeszłej formy czasownika posiłkowego (auxiliary verb) to be”(was, were) odpowiedniej do podmiotu i czasownika głównego (main verb) z końcówka -ING.

 

PODMIOT + WAS/WERE + CZASOWNIK + ING + RESZTA ZDANIA

 • Pytania tworzymy poprzez inwersję – formę to be’ przenosimy przed podmiot zarówno w pytaniu ogólnym jak i szczegółowym. Czasownik główny pozostaje bez zmian.

(WH-question) WAS/WERE + PODMIOT + CZASOWNIK + ING + RESZTA ZDANIA

 • Przeczenia tworzymy dodając NOT do odpowiedniej formy czasownika ‘to be’ (was, were). Czasownik główny pozostaje bez zmian.

 

PODMIOT + WAS/WERE + NOT + CZASOWNIK + ING + RESZTA ZDANIA

 

was + no = wasn't

were + not = weren't

 

zdania twierdzące
 • He was working in this company.
 • My friends were playing cards.

zdania pytające

 • Was he working in this company?
 • Where was he working?
 • *Who was working in this company?
 • Were my friends playing cards?
 • What were they playing?
 • * Who was playing cards?

zdania przeczące

 • He was not working in this company.
 • (He wasn't working in this company).
 • My friends were not playing cards.
 • (My friends weren't playing cards).

*W pytaniach szczegółowych z Who o znaczeniu kto forma 'to be' jest zawsze w formie jak do liczby pojedynczej, czyli was.

 

 

!!UWAGA!!

 

Lista czasowników nie występujących w czasie continuous obowiązuje także w Past Continuous. (można ją znaleźć przy czasie Present Continuous)

 

!!UWAGA!!

Zwróć uwagę na zmiany w pisowni po dodaniu -ing – patrz Present Continuous.

 

 

OKOLICZNIKI CZASU  I  ZASTOSOWANIE

 

Present Continuous stosujemy zazwyczaj z następującymi okolicznikami:

 • yesterday – wczoraj
 • all day... (all day yesterday) – cały... (cały wczorajszy dzień)

        

Czasu Past Continuous  stosujemy do czynności które:

 • trwały w przeszłości przez dłuższy okres czasu

I was painting my room all day yesterday. - Wczoraj cały dzień malowałam pokój.

 

 • rozpoczęły się w przeszłości i nie wiemy czy zostały zakończone – czynności niedokonane

She was walking in the park. - Spacerowała po parku.

 

 • są tłem w opowiadaniu, stanowią wprowadzenie do wydarzenia głównego

It was late in the evening. The wind was blowing and it was raining.  - Było późno po południu. Wiał wiatr i padał deszcz.

 

 • Były dla nas denerwujące, irytujące (z okolicznikiem „always”)

Jane was listening to the music very loud all night. - Całą noc słuchała głośno muzyki

 

!!UWAGA!!

 

Czas Past Continuous jest bardzo często stosowany w połączeniu z Past Simple.

Jedna czynność trwała w przeszłości (Past Continuous) i została przerwana przez inną (Past Simple).

 

      I was watching TV when suddenly the phone rang. - Oglądałam telewizję kiedy nagle zadzwonił telefon.

Past continuous