Inwersja stylistyczna

Inwersja stylistyczna

(Stylistic Inversion)

 

Inwersja stylistyczna (Stylistic Inversion) jest zabiegiem stosowanym, wtedy gdy chcemy podkreślić część zdania, która w normalnym zdaniu (bez inwersji) mogłaby zostać nie dostrzeżona przez rozmówcę czy czytającego, np.:

 

Into the room came a strange man. (Do pokoju wszedł dziwny mężczyzna)

 

W powyższym zdaniu orzeczenie (verb) przeszło przed podmiot (subject), dzięki czemu podkreślone zostało to, że to do pokoju (a nie gdzie indziej) wszedł (a nie zrobił nic innego) jakiś dziwny mężczyzna.

 

Inwersję stylistyczną stosuje się częściej w języku formalnym oraz języku pisanym. Istnieje kilka zasad, wg których stosujemy inwersję, występuje ona po takich słowach występujących na początku zdania jak:

never (nigdy), rarely (rzadko), seldom (rzadko) Najczęściej występują one z czasem Present Perfect bądź Past Perfect lub z czasownikami modalnymi (modal verbs) takimi jak can  lub could:

 

 

 • Never has he said such a nonsense. (Nigdy wcześniej nie opowiadał takich bzdur)
 • Rarely can he manage to handle such a difficult situation. (Rzadko udaje mu się poradzić sobie z tak trudną sytuacją)
 • Seldom has he written the test worse. (Rzadko kiedy pisze on testy gorzej niż ten)
 • Hardly (ledwie), scarcely (ledwie, prawie nie), no sooner (nie wcześnie niż, zaraz po tym jak), które mówią o wydarzeniach następujących jedno po drugim; pojawiają się najczęściej z czasem Past Perfect a słówko no sooner może pojawić się również z czasem Past Simple, np.:
 • Hardly had she left the room, when Tom ran after her. (Ledwie wyszła z pokoju, a Tom zaraz za nią pobiegł)
 • Scarcely had my Mum gone into my room when I turned on the computer. (Ledwo co moja mama weszła do pokoju, a ja włączyłem komputer)

 

 • No sooner had she wanted to telephone her father, that he appeared in the room. (Zaraz po tym jak chciała zadzwonić do swojego ojca, on pojawił się w pokoju)
 • Only (tylko, jedynie) w połączeniu z różnymi wyrażeniami dotyczącymi czasu (time expressions); pojawia się ono najczęściej z czasem Past Simple, np.:
 • Only after telephoning her did I remember that I had promised not to talk to her again. (Zaraz po tym jak do niej zatelefonowałam przypomniałam sobie, że obiecałam, że nie będę się do niej odzywać), można to przetłumaczyć również tak (Jak tylko do niej zatelefonowałam, to przypomniałam sobie, że obiecałam, że nie będę się do niej odzywać)

 

! Kiedy only występuje w znaczeniu tylko ona/on, jako jedyna/y ­ to wtedy nie stosujemy inwersji, np.:

 

 • Only Peter knew the way to the wood. (Tylko Peter – jako jedyny – znał drogę do lasu)

 

wyrażenia zawierające no i not; można do nich zaliczyć, np.: under no circumstances (pod żadnym pozorem ,w żadnym wypadku), not until (dopiero, wówczas), in no way (w żadnym wypadku), not only...but also (nie tylko ... ale również),  np.:

 

 • Under no circumstances did he agree to give a lecture. (Pod żadnym pozorem nie zgodził się wygłosić wykładu)
 • Not until he came back home had he realized that he took the wrong documents from the office. (Dopiero w domu zdał sobie sprawę, że zabrał złe dokumenty z biura)
 • In no way is he going to lend her his car. (W żadnym wypadku nie pożyczy jej swojego samochodu)
 • Not only did Jane drop the plate but she also broke it. (Nie tylko Jane upuściła talerz, ale również go stłukła)

wyrażenie typu little (niewiele, mało)

 

 • Little did Tom do to save her. (Niewiele Tom zrobił, żeby ją uratować)

 

wyrażenie zawierające so (tak), przymiotnik oraz czasownik be (być); wyrażenie  such (tak) i czasownik be (być) znaczące „tak dużo” lub „tak wielkie”. Po słowach so/such występuje inwersja tylko wtedy, gdy występują one na początku zdania, a czasownik główny (main verb) to czasownik be.  

 

 • So interesting was the lecture that I really want to attend the next one. (Wykład był tak interesujący, ż naprawdę chciałem iść na następny).

 • Such was his power that I could not resist. (Tak wielką miał moc, że nie mogłam mu się oprzeć)
as (jak, niczym), które nie musi znajdować się na początku zdania, np.:
 • I went to the party, as did my best friend, but I didn’t have a good time. (Poszłam na przyjęcie, tak jak moja przyjaciółka, ale nie bawiłam się dobrze)

 

Inwersja może również wystąpić w każdym okresie warunkowym (conditional sentences), jeśli pominięte zostanie słówko if, zabieg ten sprawia, że zdanie brzmi bardziej formalnie i jest mniej prawdopodobne to spełnienia, np.:

 

 • w I okresie warunkowym if zostaje zastąpione słówkiem should, które wprowadza inwersję, np.:

 

If you are nice to your sister, I will take you to the cinema.

 

Should you be nice to your sister, I will take you to the cinema. (Jeśli będziesz miły dla swojej siostry, to zabiorę cię do kina).

 • w II okresie warunkowym zamiast if można zastosować should przed podmiotem bądź konstrukcję was/were + podmiot + czasownik w bezokoliczniku z to (infinitive with to), np.:

 

If I won 1 million dollars, I would buy a huge yacht.

 

Were I to win 1 million dollars, I would buy a huge yacht. (Gdybym wygrał milion dolarów, to kupiłbym sobie ogromy jacht)

 

Should I win 1 million dollars, I would buy a huge yacht. (Gdybym wygrał milion dolarów, to kupiłbym sobie ogromy jacht)

 

 • w III okresie warunkowym po opuszczeniu słówka if wyciągamy czasownik posiłkowy (auxiliary verb) przed podmiot, np.:

 

If I had taken the umbrella, I wouldn’t have got soaking wet.

Had I taken the umbrella, I wouldn’t have got soaking wet. (Gdybym wziął parasol, to nie przemókłbym teraz do suchej nitki) 

Inwersja stylistyczna