First conditional - Pierwszy tryb warunkowy

  • Zastosowanie

Pierwszego trybu warunkowego używamy  mówiąc o możliwości,  prawdopodobieństwie wykonania pewnej czynności  w teraźniejszości lub przyszłości. Używając tego trybu warunkowego wyrażamy duże prawdopodobieństwo, że może się wydarzyć.

 

  • Wzór zdania

 

If + Podmiot + Present Simple, Podmiot + will+ czasownik

If she visits me, I will be happy. – Jeśli mnie odwiedzi, będę szczęśliwy.

 

lub

 

Podmiot + will + czasownik + If + Podmiot + Present Simple

I will be happy if she visits me – Będę szczęśliwy jeśli mnie odwiedzi.

 

Zamiast if (jeżeli, jeśli), można użyć: providing (pod warunkiem), as soon as ( jak tylko), unless = if not (jeśli nie), on condition (pod warunkiem).

 

Providing she visits me,  I will be happy – Pod warunkiem, że mnie odwiedzi będę szczęśliwy.

As soon as  she visits me, I will be happy – Jak tylko mnie odwiedzi, będę szczęśliwy.

Unless  she visits me, I will not  be happy – Jeśli mnie nie odwiedzi, nie będę szczęśliwy.

 

Future Simple możemy zastąpić Future Continuous, Future Perfect i czasownikami modalnymi (can, may, must). Może to również być prośba lub polecenie. Natomiast Present Continuous i Present Perfect może zastapić Present Simple.

 

She will not be satisfied if you are lying in bed all day – Ona nie będzie zadowolona, jeśli będziesz leżała w łóżku cały dzień. (podmiot + future simple + if +  podmiot +  present continuoius)

 

You must go to  the doctor if you are ill. – Musisz iść do lekarza, jeśli jesteś chory (Podmiot + czasownik modalny + if + podmiot + present simple)

 

Don't interrupt her if she is doing her homework. – Nie przeszkadzaj jej, jeśli odrabia zadanie. (Polecenie + if + podmiot + present continuous)

 

  • Pytania tworzymy zawsze w zdaniu nadrzędnym, tak jak tworzymy pytania w danym czasie:

 

If she visits me, will I be happy? – Jeśli mnie odwiedzi, będę szczęśliwy?

 

Will I be happy  if she visits me? – Czy będę szczęśliwy, jeśli mnie odwiedzi?

 

  • Przeczenia możemy tworzyć zarówno w zdaniu nadrzędnym jak i podrzędnym w zależności od kontekstu, tak jak tworzymy przeczenia w danym czasie.

 

I will not (won't) be happy if she visits me. – Nie będę szczęśliwy, jeśli mnie odwiedzi.

 

I will be happy if she does not (doesn't) visits me. – Będę szczęśliwy, jeśli mnie nie odwiedzi.

 

 

Należy  pamiętać, że po if zawsze występuje czas Present Simple, nigdy will.

 

Jeśli zdanie zaczyna się od if, to zdanie drugie (nadrzędne) poprzedza przecinek. Jeśli zdnie zaczyna się od Future Simple (lub innym czasem/czasownikem modalnym), to drugiego zdania NIE  poprzedza przecinek.

 

  • Przykłady:

Unless it's to late, I'll go on food. – Jeśli nie jest za późno, pójdę pieszo.

 

If it's sunny, we'll go for a walk. – Jeśli będzie słonecznie, pójdziemy na spacer.

 

Providing we have some money,  we'll go shopping.  – Pod warunkiem, że mamy pieniądze, pójdziemy na zakupy.

 

What will you do if you don't meet her? – Co zrobisz, jeśli jej nie spotkasz?

 

You will not go to the cinema if you don't wash the dishes. – Nie pójdziesz do kina, jeśli nie pozmywasz naczyń.

 

He will  fail his exams unless he study harder. – Obleję egzamin, jeśli nie będzie się więcej uczył.

 

We'll  go to the cinema on condition that you buy the tickets. – Pójdziemy do kina, pod warunkiem, że kupisz bilety.

 

If it isn't hot tomorrow, we'll not go to the swimming pool. – Jeśli nie będzie jutro ciepło, nie pójdziemy na basen.

 

They won't  succeed if they don't work hard.   Nie odniosą sukcesu, jeśli nie będę ciężej pracować

 

Provided you are strong enough, you will lift that box – Pod warunkiem, że jesteś wystarczająco silny, podniesiesz to pudło.

 

 

First conditional - Pierwszy tryb warunkowy