allowed to - zastosowanie

Konstrukcja to be allowed to jest używana, gdy mówiący chce podkreślić, że może coś zrobić, ponieważ ktoś (lub sytuacja) mu na to zezwala. Konstrukcja ta najczęściej stosowana jest w czasie teraźniejszym Present Simple lub przeszłym Past Simple. Poprawnie zbudowane zdanie z konstrukcją to be allowed to wygląda następująco:

Podmiot (subject) + odpowiednia forma czasownika to be + allowed to + bezokolicznik bez to (infinitive without to) + reszta zdania, np.:

  • My brother is allowed to come home after midnight. (Mój brat może wracać do domu po północy; może, bo ktoś – najprawdopodobniej rodzice, mu na to pozwalają)
  • Yesterday after the concert I was allowed to go backstage. (Wczoraj mogłam wejść za kulisy; bo ktoś – może manager zespołu – na to pozwolił)

!Jeśli ktoś pozwolił czegoś nie robić to wtedy takie zdanie wygląda następująco:

My brother is allowed not to wash the dishes after dinner. (Mój brat nie musi zmywać naczyń po kolacji; nie musi, bo ktoś mu pozwolił na to, żeby tego nie robił)

Pytania tworzy się przez inwersję (inversion), np.:

  • Where were you allowed to go yesterday? (Gdzie mogłaś wczoraj pójść)
  • Is he allowed to come home so late? (Czy on może wracać do domu tak późno)

Przeczenie tworzy się przez dodanie słówka not do czasownika to be, np.:

  • When I was a child, I wasn’t allowed to watch films late at night. (Kiedy byłam dzieckiem nie mogłam oglądać filmów późno w nocy)
  • We aren’t allowed to use our notes during any test. (Nie możemy korzystać z własnych notatek podczas testów)
allowed to